pływalnia...
pływalnia...

Grafik:


Piątek 19-07-2024
Tor: 1 2 3 4 5 6
6:00 - 6:50NNNNNN
7:00 - 7:50      
8:00 - 8:50      
9:00 - 9:50      
10:00 - 10:50      
11:00 - 11:50      
12:00 - 12:50      
13:00 - 13:50      
14:00 - 14:50      
15:00 - 15:50      
16:00 - 16:50      
17:00 - 17:50      
18:00 - 18:50      
19:00 - 19:50      
20:00 - 20:50      
21:00 - 21:50      
R - rezerwacja, S - szkoła, N - nieczynne

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

Warunkiem korzystania z pływalni jest akceptacja przez użytkowników obowiązującego regulaminu oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nich postanowień.

1.     Kryta pływalnia czynna jest w godz. 7.00 do 22.00

2.     Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów pływalni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w toaletach, przebieralniach, pomieszczeniach z prysznicami.

3.  Wejścia indywidualne o pełnej godzinie zgodnie z grafikiem ,z wyjątkiem pierwszego wejścia, które obowiązuje od godz.7.10

                

Z pływalni korzystać mogą:

a) grupy zorganizowane – pod nadzorem i kierunkiem osoby uprawnionej ( zgodnie z przepisami prawa ) prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć,

b) indywidualnie – dzieci umiejące pływać ( do lat 10 pod opieką osoby pełnoletniej ) , młodzież i osoby dorosłe.

4. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet lub karnet. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obiekcie bez biletów , ale jedynie w strefach suchych tj. poza szatniami, natryskami i halą basenową.

5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

a) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) używania i sprzedaży tytoniu, napojów alkoholowych, środków odurzających itp.

c) wprowadzania zwierząt.

6. Na terenie hali basenowej zabrania się:

a) stwarzania sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób przebywających na pływalni  (skoków do wody, biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników) ,

b) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

c) konsumpcji artykułów żywnościowych, zanieczyszczenia wody,

d) używania mydła i innych środków chemicznych.

7. Zajęcia w grupach zorganizowanych na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania i ratownika na torach wydzielonych, wcześniej zarezerwowanych.

8. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

9. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wejścia i wyjścia razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie może wejść na pływalnię.

10. Za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy oraz ratownik. Natomiast za bezpieczeństwo  osób indywidualnie korzystających

 z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

11. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na  torach ogólnodostępnych

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji obsługa może usunąć korzystającego z krytej pływalni, a także może odmówić wstępu na pływalnię, jeśli wcześniej zachodziły takie sytuacje lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że korzystający zamierza wykonywać taką działalność w dalszym ciągu.

12. Dyrekcja  pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Na pływalni obowiązuje  strój kąpielowy przylegający do ciała,  klapki basenowe i czepek  kąpielowy.

15. Przed wejściem do wody każdy użytkownik zobowiązany jest  do umycia  mydłem  całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp.

16. Dzieci i osoby korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

17. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne  wskazują na: choroby zakaźne, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

18. Użytkownicy pływalni po zajęciach powinni  złożyć w wyznaczonych miejscach używany przez siebie sprzęt pływacki: deski, makarony itp.

19. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej ( pięć krótkich gwizdków ) osoby korzystające

z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać w miejscach nieutrudniających prowadzenia działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.

20. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, pozostawione na terenie pływalni, Dyrekcja  nie ponosi odpowiedzialności.

21. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w recepcji pływalni.

Płatność oraz zasady obowiązujące przy wejściu i wyjściu:
a) opłata za wstęp pobierana jest z góry za 50 min + 20 min nieodpłatne na pobyt w przebieralni według cennika pływalni;
b) wykupienie usługi upoważnia do jednorazowego wejścia na teren pływalni;
c) czas usługi liczony jest od momentu przekroczenia bramki „wejście” do chwili wyjścia, tj. przekroczenia bramki „wyjście”;
d) wejście na pływalnię odbywa się po wpłaceniu z góry ustalonej należności zgodnie z cennikiem i otrzymaniu transpondera w kasie;
e) transponder jest jednocześnie biletem wstępu;
f) transponder jest zwracany w kasie po wyjściu z przebieralni i stanowi podstawę do rozliczenia pobytu na basenie;za przekroczenie czasu naliczane są opłaty zgodnie z aktualnym   cennikiem
g) po oddaniu transpondera i rozliczeniu się w kasie powrót do przebieralni jest zabroniony;
h) przekroczenie bramki „wyjście” równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi;
i) w przypadku wydłużającego się czasu podczas oczekiwania na rozliczenie w kasie, klient może skorzystać z czytnika „czas stop”;
j) za zniszczenie lub zgubienie transpondera pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennik

k) rodzic odprowadzający dziecko ( do 7 lat) na zajęcia zorganizowane pobiera transponder dla rodzica -15 min na 1 dziecko ,20 min na dwoje lub więcej dzieci czasu wolnego, za przekroczenie tego czasu naliczana jest dopłata minutowa zgodna z aktualnym cennikiem

22. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi obiektu.

23. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.

24.Osoby naruszające porządek publiczny , przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

25.  Na terenie Pływalni zabronione jest filmowanie i fotografowanie osób trzecich  bez zgody Dyrekcji

26. Administratorem pływalni jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 2 w Wejherowie.