pływalnia...
pływalnia...

Grafik:


Niedziela 03-03-2024
Tor: 1 2 3 4 5 6
7:00 - 7:50      
8:00 - 8:50R    R
9:00 - 9:50R    R
10:00 - 10:50R    R
11:00 - 11:50R    R
12:00 - 12:50R    R
13:00 - 13:50RR   R
14:00 - 14:50R  RRR
15:00 - 15:50R  RRR
16:00 - 16:50R   RR
17:00 - 17:50R    R
18:00 - 18:50R     
19:00 - 19:50      
20:00 - 20:50      
21:00 - 21:50      
R - rezerwacja, S - szkoła, N - nieczynneREGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI        

1.                 Kryta pływalnia czynna jest w godz. 7.00 do 22.00


Wejścia indywidualne o pełnej godzinie zgodnie z grafikiem 

2.                 

Z pływalni korzystać mogą:

a) grupy zorganizowane – pod nadzorem i kierunkiem osoby uprawnionej ( zgodnie z przepisami prawa ) prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć,

b) indywidualnie – dzieci umiejące pływać ( do lat 10 pod opieką osoby pełnoletniej ) , młodzież i osoby dorosłe.

3. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet lub karnet. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obiekcie bez biletów , ale jedynie w strefach suchych tj. poza szatniami, natryskami i halą basenową.

4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

a) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) używania i sprzedaży tytoniu, napojów alkoholowych, środków odurzających itp.

c) wprowadzania zwierząt.

5. Na terenie hali basenowej zabrania się:

a) stwarzania sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób przebywających na pływalni  (skoków do wody, biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników) ,

b) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

c) konsumpcji artykułów żywnościowych, zanieczyszczenia wody,

d) używania mydła i innych środków chemicznych.

6. Zajęcia w grupach zorganizowanych na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania i ratownika na torach wydzielonych, wcześniej zarezerwowanych.

7. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

8. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wejścia i wyjścia razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie może wejść na pływalnię.

9. Za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy oraz ratownik. Natomiast za bezpieczeństwo  osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

10. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na  torach ogólnodostępnych.

11. Dyrekcja  pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Na pływalni obowiązuje  strój kąpielowy przylegający do ciała,  klapki basenowe i czepek  kąpielowy.

14. Przed wejściem do wody każdy użytkownik zobowiązany jest  do umycia  mydłem  całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp.

15. Dzieci i osoby korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

16. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne  wskazują na: choroby zakaźne, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

17. Użytkownicy pływalni po zajęciach powinni  złożyć w wyznaczonych miejscach używany przez siebie sprzęt pływacki: deski, makarony itp.

18. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej ( pięć krótkich gwizdków ) osoby korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać w miejscach nieutrudniających prowadzenia działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.

19. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, pozostawione na terenie pływalni, Dyrekcja  nie ponosi odpowiedzialności.

20. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi obiektu.

21. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.

22.Osoby naruszające porządek publiczny , przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

23. Wszystkie osoby korzystające  z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

24. Administratorem pływalni jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 2 w Wejherowie.

 

                                                                                                         Zatwierdził Dyrektor ZSP NR 2