lodowisko...
lodowisko...


 - LODOWISKO -

styczeń - luty 2023 obiekt nieczynny


                                

Godziny otwarcia lodowiska:

telefon kontaktowy 058 -73-86-304
www.zrs-wejherowo.pl

Od poniedziałku do piątku
 •   900 - 1500 - szkoły
 • 1500 - 1550 - przerwa 50 min.
 • 1550 - 1650
 • 1700 - 1800
 • 1800 - 1850 - przerwa 50 min.
 • 1850 - 1950
 • 2000 - 21


Soboty, niedziele , ferie.
 • 900 - 1000
 • 1005 - 1105
 • 1110 - 1210
 • 1210 - 1310 - przerwa 60 min.
 • 1310 - 1410 
 • 1420 - 1520
 • 1530 - 1630
 • 1630 - 1730 - przerwa 60 min.
 • 1730 - 1830 
 • 1840 - 1940
 • 1950 - 2050


Cennik usług Lodowiska przy ZSP nr 2 Wejherowie:

 • Wstęp na lodowisko (60 min):
  • Normalny:10 zł
  • Ulgowy: 6zł

 • Wypożyczenie łyżew: 8

 • Ostrzenie łyżew: 10

 • Wypożyczenie kasku: 3

 • Szatnia: 1 zł
 • Chodzik (do nauki jazdy na łyżwach) 3 zł

 • Znizka z Kartą mieszkańca :Bilet normalny 8 zł
 • Bilet ulgowy: 4 zł 
 • Bilet ulgowy w ferie zimowe 4 zł 

Bilety ulgowe za korzystanie z lodowiska przysługują :
* uczniom szkół podstawowych,  szkól ponadpodstawowych i studentom do 25 roku życia ( za okazaniem legitymacji ).

Regulamin dla osób korzystających z lodowiska

 przy  zsp nr 2 w Wejherowie.

 

 1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

a)      kulturalnego zachowania się na terenie obiektu;

b)      zachowania maksymalnej ostrożności na lodzie;

c)      dbania o wypożyczony sprzęt;

d)     dostosowanie się do wszelkich uwag i poleceń obsługi lodowiska,

e)      niezwłocznego zawiadomienia obsługi w przypadku zauważenia usterek technicznych, wypadku lub innych nieprawidłowości.

 1. Zaleca się aby dzieci do lat 7 jeździły w kaskach ochronnych, natomiast wszyscy użytkownicy w czapkach osłaniających potylic oraz w rękawiczkach.
 2. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane  korzystają  z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 3. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 4. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

a)      urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania itp.;

b)      jazdy z dziećmi na rękach;

c)      siadania na bandach lodowiska oraz przeskakiwanie przez nie;

d)     chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu;

e)      wchodzenia na taflę  w trakcie czyszczenia lodu;

f)       palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających pod rygorem usunięcia z obiektu.

 1. Osoby w stanie nietrzeźwym nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
 2. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co nie ponosi odpowiedzialności obsługa lodowiska.
 3. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 5. Za rzeczy pozostawione na lodowisku obsługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 6. Wypożyczenia łyżew dokonuje sie  po wypełnieniu oświadczenia z rewersem oraz za okazaniem do wglądu  przez wypożyczającego ważnego dokumentu tożsamości lub na podstawie dobrowolnie przekazanego ważnego dokumentu.
 7. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonego sprzętu rewers zostaje zwrócony wypożyczającemu. Nieodebranie rewersu jest traktowane jako niezdanie wypożyczonego sprzętu i stanowi podstawę do dochodzenia należności - 200,00 złotych za jedną parę łyżew.
 8. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób.

14. Administratorem lodowiska jest Dyrektor Szkoły Podstawowej ZSP nr 2 w Wejherowie.

 

Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z

regulaminem i jego przestrzegania.

 

 

                                                                                                                                     Dyrektor ZSP nr 2

Regulamin dla osób korzystających z obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie.

 

 

 1. Administratorem obiektów sportowych jest Dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w  Wejherowie.

2. Osoby chcące przebywać na ternie obiektów i korzystać z nich, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu oraz warunkami rezerwacji i korzystania z obiektów przed wejściem na jego teren.

3. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie obiektów sportowych pod warunkiem, że użytkują obiekty zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wszyscy użytkownicy obiektów sportowych są zobowiązani do zachowania czystości i dbania o urządzenia sportowe.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, nie stosujące się do zaleceń obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.

6. Dyrektor ZSP  nr 2 oraz pracownik obsługi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu a także za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

7. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

8. Teren obiektów jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników , którzy nie stosują się do regulaminu obiektu.

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia na boisku i bieżni należy zgłaszać Dyrekcji SP  nr 8 lub osobie  nadzorującej obiekty sportowe.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów           sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • używania obuwia piłkarskiego  z kolcami metalowymi , aluminiowymi oraz ceramicznymi,
 • zaśmiecanie terenu obiektów , w szczególności substancjami farbującymi lub lepkimi ( np. guma do żucia),
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osób pod wpływem  alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • poruszania się osób na rolkach, deskorolkach , rowerach, motorowerach,  i innych pojazdach,
 • wnoszenia na teren obiektów sportowych substancji chemicznych i palnych,
 • wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenie i konstrukcje urządzeń sportowych,
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 • zaśmiecania terenu.

 

Osoby przebywające na terenie ZSP nr 2 w Wejherowie i korzystające z obiektów sportowych w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.

 

 

Zatwierdził Dyrektor ZSP nr 2