lodowisko...
lodowisko...


Informujemy, ze od dnia 08.12.2023r.  - 03.03.2024r. od godz. 

15.50 , zostanie otwarte lodowisko  przy ZSP nr 2 w Wejherowie, weekend od 9.00 - 21.00

Zapraszamy
Lodowisko jest obiektem zadaszonym  z taflą o wymiarach 20 m x 30 m. Na terenie obiektu dostępny jest punkt, w którym można wypożyczyć łyżwy, kaski oraz specjalne chodziki dla osób rozpoczynających swoją przygodą z tą dyscypliną. Dostępny jest również serwis umożliwiający ostrzenie stępionych łyżew.


                                

Godziny otwarcia lodowiska:

telefon kontaktowy 058 -73-86-304
www.zrs-wejherowo.pl

Od poniedziałku do piątku
 •   900 - 1500 - szkoły
 • 1500 - 1550 - przerwa 50 min.
 • 1550 - 1650
 • 1700 - 1800
 • 1800 - 1850 - przerwa 50 min.
 • 1850 - 1950
 • 2000 - 21


Soboty, niedziele , ferie.
 • 900 - 1000
 • 1005 - 1105
 • 1110 - 1210
 • 1210 - 1310 - przerwa 60 min.
 • 1310 - 1410 
 • 1420 - 1520
 • 1530 - 1630
 • 1630 - 1730 - przerwa 60 min.
 • 1730 - 1830 
 • 1840 - 1940
 • 1950 - 2050


Cennik usług Lodowiska przy ZSP nr 2 Wejherowie:

 • Wstęp na lodowisko (60 min):
  • Normalny: 20 zł
  • Ulgowy:    12 zł tylko w ferie zimowe

 • Wypożyczenie łyżew: 10  zł

 • Ostrzenie łyżew:  15 zł

 • Wypożyczenie kasku: 5 

 • Chodzik (do nauki jazdy na łyżwach):  5zł

 • Ceny biletów  z Kartą Mieszkańca

 • Bilet normalny :10  zł

 • Bilet ulgowy tyko w ferie zimowe : 8 zł 

Bilety ulgowe za korzystanie z lodowiska przysługują :
* uczniom szkół podstawowych,  szkól ponadpodstawowych i studentom do 25 roku życia ( za okazaniem legitymacji ).

Regulamin dla osób korzystających z lodowiska

 przy  ZSP  nr 2 w Wejherowie.

 

 1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

a)      kulturalnego zachowania się na terenie obiektu;

b)      zachowania maksymalnej ostrożności na lodzie;

c)      dbania o wypożyczony sprzęt;

d)     dostosowanie się do wszelkich uwag i poleceń obsługi lodowiska,

e)      niezwłocznego zawiadomienia obsługi w przypadku zauważenia usterek technicznych, wypadku lub innych nieprawidłowości.

 1. Zaleca się aby dzieci do lat 7 jeździły w kaskach ochronnych, natomiast wszyscy użytkownicy w czapkach osłaniających potylic oraz w rękawiczkach.
 2. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane  korzystają  z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 3. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 4. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

a)   urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania itp.;

b)      jazdy z dziećmi na rękach;

c)      siadania na bandach lodowiska oraz przeskakiwanie przez nie;

d)     chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu;

e)      wchodzenia na taflę  w trakcie czyszczenia lodu;

f)       palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających pod rygorem usunięcia z obiektu.

 1. Osoby w stanie nietrzeźwym nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
 2. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co nie ponosi odpowiedzialności obsługa lodowiska.
 3. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 5. Za rzeczy pozostawione na lodowisku obsługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 6. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób.
 7. Administratorem lodowiska jest Dyrektor Szkoły Podstawowej ZSP nr 2 w Wejherowie.

 

Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z

regulaminem i jego przestrzegania.


 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez   Zespół Szkolno –Przedszkolny  nr 2  z siedzibą

przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie

2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy lodowiska.

3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.

 4. Wypożyczenia łyżew można dokonać po:

 a. uiszczeniu kaucji w wysokości 200 zł

 b. lub okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka) i spisaniu  danych osobowych na odpowiednim druku z wypożyczalni

 c. lub dobrowolnym pozostawieniu dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty (np. prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka) na czas wypożyczenia sprzętu. Dane osobowe w nich zawarte nie są kopiowane i nie są przechowywane dłużej jak tylko na czas wypożyczenia łyżew.

5. Łyżwy wypożyczane są na 1 sesję. Po zejściu z lodowiska łyżwy należy oddać niezwłocznie do wypożyczalni, nie później niż 10 min po zakończeniu sesji.

6. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.

 7. W celu wypożyczenia łyżew należy zgłosić się do wypożyczalni łyżew z biletem wstępu.

8. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.

9. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanych łyżew oraz przekazania ewentualnych uwag pracownikowi obsługi lodowiska. Usterki należy zgłaszać przed wejściem na lodowisko. Uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu uznane będą za dokonane przez Wypożyczającego.

10. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych łyżew. Po dokonaniu zwrotu łyżew zastaw zostanie zwrócony Wypożyczającemu. Nieodebranie zastawu traktowane będzie jako nieoddanie wypożyczonego sprzętu i będzie podstawą do dochodzenia należności za wypożyczone łyżwy.

11. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.

12. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu.

13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

14. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, pobierana będzie opłata w kwocie 200 zł

Za uszkodzenie łyżew wysokość rekompensaty ustala upoważniony pracownik obsługi lodowiska lub inna upoważniona osoba. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.

15. Zwrotu łyżew dokonuje się poza kolejnością.

16. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie (tj. poza gumowymi matami).

17. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

18. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej lodowisko lub u kierownika obiektu w godzinach pracy telefonicznie  58 73 86 310

 

                                                                                                                                     Dyrektor ZSP nr 2

Regulamin dla osób korzystających z obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie.

 

 

 1. Administratorem obiektów sportowych jest Dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w  Wejherowie.

2. Osoby chcące przebywać na ternie obiektów i korzystać z nich, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu oraz warunkami rezerwacji i korzystania z obiektów przed wejściem na jego teren.

3. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie obiektów sportowych pod warunkiem, że użytkują obiekty zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wszyscy użytkownicy obiektów sportowych są zobowiązani do zachowania czystości i dbania o urządzenia sportowe.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, nie stosujące się do zaleceń obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.

6. Dyrektor ZSP  nr 2 oraz pracownik obsługi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu a także za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

7. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

8. Teren obiektów jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników , którzy nie stosują się do regulaminu obiektu.

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia na boisku i bieżni należy zgłaszać Dyrekcji SP  nr 8 lub osobie  nadzorującej obiekty sportowe.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów           sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • używania obuwia piłkarskiego  z kolcami metalowymi , aluminiowymi oraz ceramicznymi,
 • zaśmiecanie terenu obiektów , w szczególności substancjami farbującymi lub lepkimi ( np. guma do żucia),
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osób pod wpływem  alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • poruszania się osób na rolkach, deskorolkach , rowerach, motorowerach,  i innych pojazdach,
 • wnoszenia na teren obiektów sportowych substancji chemicznych i palnych,
 • wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenie i konstrukcje urządzeń sportowych,
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 • zaśmiecania terenu.

 

Osoby przebywające na terenie ZSP nr 2 w Wejherowie i korzystające z obiektów sportowych w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.

 

 

Zatwierdził Dyrektor ZSP nr 2